Adatkezelési tájékoztató

OTP Aranypont(y) Programhoz

Az adatkezelő adatai: OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16., Cg.01-10-041585)

Az adatkezelő elérhetőségei:

OTP Bank Nyrt./ Külső Értékesítési Főosztály

E-mail címe: otppartner@otpbank.hu

Postacíme: 1131 Budapest, Babér u. 9.

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei:

OTP Bank Nyrt.

Név: Gázmár Zoárd

E-mail címe: adatvedelem@otpbank.hu

Postacíme: 1131 Budapest, Babér u. 9.Az OTP Aranypont(y) Program megvalósítását a Bank a Grupo Marketinnova Hungría Kft. (1138 Budapest, Népfürdő u. 22, adószám 24646417-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-175255), mint Adatfeldolgozó bevonásával végzi. A Grupo Marketinnova Hungría Kft. al-adatfeldolgozóként harmadik feleket is igénybe vesz.

Az adatkezelés célja: Az értékesítést ösztönző OTP Aranypont(y) Program működtetése, valamint ennek során a Programszabályzatban (továbbiakban Programszabályzat) foglalt, a www.otparanyponty.hu webáruház használata kapcsán felmerülő mindennemű adatkezelés, különös tekintettel a weboldalon történő regisztrációra és a pontbeváltásra.

A Felhasználó által megadott személyes adatokat Adatfeldolgozó és vele szerződésben álló bármely harmadik fél az OTP Bank hozzájárulásával, a megrendelés és a kiszállítás megfelelő teljesítése érdekében rögzíti és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az adatkezelés jogalapja:

 1. az OTP Aranypont(y) Program keretében a Partnerrel kötött Ügynöki Megbízási Szerződés I.1. és VIII. 3. pontja alapján a szerződés teljesítésének jogcíme, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja;

 2. a Programszabályzatban vállalt, a webáruház üzemeltetése kapcsán felmerülő adatok kezelése, ennek során a regisztráció biztosításának lehetősége az OTP Bank jogos érdeke [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja];

 3. a termékek Felhasználóhoz (értékesítő partner) történő eljuttatásához szükséges személyes adatok tekintetében az adatátadás (szállítólevél elkészítése) jogi kötelezettség [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja, illetve 49. cikk (1) bekezdés b) pont];

 4. a kiszállított és átvett termékek adójogi vonzatai érdekében kezelt azonosító adatok tekintetében adómegállapítási, adóbevallási, adófizetési, adólevonási kötelezettség [Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 9. §, 46.§, 49.§,50.§, 58.§] teljesítése;

 1. a regisztráció és a megrendelés leadása, valamint a termékek kiszállítása során a Felhasználó önkéntes hozzájárulása [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].

Az OTP Aranypont(y) Program keretében az OTP Bank közvetítő partnereinek (Felhasználók) kiszolgálása érdekében létrejövő, a Felhasználók adatait tartalmazó adatbázis az OTP Bank, mint adatkezelő kizárólagos tulajdona.

A Felhasználó felel a webáruházban megadott adatainak valódiságáért. Más személyes adatának megadásával az Adatkezelőnek okozott károkért a Felhasználó tartozik felelősséggel.

A Program működtetése/webáruház üzemeltetése során az OTP Bank az egyébként rendelkezésre álló kapcsolattartási adatokat az OTP Bank és a Résztvevő között meglévő szerződéses kapcsolatban azonosított céltól (eredeti cél) eltérő célra (az értékesítést ösztönző OTP Aranypont(y) Program működtetése) használja. Ez az adatkezelési cél összeegyeztethető az adatok kezelésének eredeti céljával, mert a szerződéses kapcsolatban is bármikor sor kerülhet kapcsolatfelvételre, vagy egyéb értékesítési verseny lebonyolítására, az új cél szerinti adatok kezelése minimális, az adatok nem képeznek különleges adatot, és az adatokat az OTP Bank nem kezeli más módon, mint a szerződéses kapcsolatában. Ennek megfelelően az új cél szerinti adatkezelés összeegyezethető az eredeti céllal [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (4) bek.].

A webáruház üzemeltetéséhez/használatához kapcsolódó adatkezelés az OTP Bank jogos érdekén alapul. Az OTP Bank jogos érdeke termékeinek minél magasabb értékesítési aránya és ehhez ösztönző eszközök igénybe vétele. A webáruházban történő regisztráció, valamint a pontbeváltás és a megrendelt termék kiszállítása az értékesítést ösztönző Program működtetésének szükségszerű eleme. Az előzőekhez kapcsolódó adatkezelés miatt a Felhasználók oldalán hátrány nem detektálható.

A Program működtetése/webáruház használata során bekért, Partner Nyilvántartórendszerben nem szereplő személyes adatok megadása a Felhasználók kifejezett, önkéntes hozzájárulásán alapszik, tekintettel arra, hogy a weboldalon történő regisztráció során a Felhasználó adatkezelési tájékoztatót, valamint a Programszabályzatot elfogadja. A Felhasználó a hozzájárulás megadására nem köteles, azonban a weboldalon történő regisztráció, azaz a Programban való részvétel feltétele a hozzájárulás megadása.

A Program időtartama során a Partnerrel kötött Ügynöki Megbízási Szerződés teljesítése során keletkező adatok (a Program feltételeit rögzítő Szabályzatban meghatározott időszakban a Programszabályzatban meghatározott termékek értékesítése során az Ügynöki Megbízási Szerződés és az Általános Együttműködési Feltételek szerinti elszámolás érdekében rögzített adatok) megadása az Ügynöki Megbízási Szerződés teljesítése miatt kötelező, elmaradása szerződésszegésnek minősülhet.

A termékek Felhasználókhoz történő eljuttatása során a kiszállításhoz szükséges személyes adatok (pl. lakcím, szállítási cím, név, telefonszám, email cím) megadása nem kötelező, azonban a szükséges adatok megadásának megtagadása, vagy meghiúsulása a pontbeváltás meghiúsulásával jár.

Adatfeldolgozó a Felhasználó szállításhoz szükséges adatait a kiszállítás teljesítése érdekében harmadik félnek, a logisztikai szolgáltatónak átadja. Harmadik fél ezen adatokat kizárólag a kiszállítás teljesítéséhez használhatja.

A nyeremény adójogi vonzatai miatt az adózási azonosításhoz használt adatok megadása az Art. 9. §, 46.§, 49.§, 50.§, 58.§ rendelkezései alapján kötelező.

A kezelt adatok köre:

 1. a Program időtartama során a Partnerrel kötött Ügynöki Megbízási Szerződés teljesítése során keletkező adatok (a Program feltételeit rögzítő Szabályzatban meghatározott időszakban a Szabályzatban meghatározott termékek értékesítése során az Ügynöki Megbízási Szerződés és az Általános Együttműködési Feltételek szerinti elszámolás során rögzített adatok, beleértve a termékek értékesítéséért adott pontszámot is);

 2. a Program működtetése során a Résztvevőnek a Partner Nyilvántartórendszerben szereplő személyes adatai, valamint e-mail címe és telefonszáma;

 3. a regisztráció és a pontbeváltás során bekért, valamint a termék kiszállításához szükséges személyes adatok;

 4. a termékek átadásával összefüggő adózási kötelezettségek teljesítése érdekében az adózási azonosításhoz használt adatok [Art. 9. §, 46.§, 49.§, 50.§, 58.§ szakaszainak rendelkezései].Az adatkezelés időtartama (megőrzési idő):

 1. a Program időtartama, valamint a webáruház működtetése/használata során kezelt adatok tekintetében az Ügynöki Megbízási Szerződés és az Általános Együttműködési Feltételek szerinti időtartam;

 2. a kiválasztott termék Felhasználóhoz történő eljuttatása során a kiszállítás teljesítéséhez szükséges személyes adatok (pl. lakcím, telefonszám, email cím, szállítási cím, név) tekintetében az az időtartam, ameddig a termék átvételével kapcsolatban igény érvényesíthető;

 3. az átadott termékek adójogi vonzatai érdekében kezelt adatok tekintetében az adózási rendjéről szóló törvényben meghatározott adójogi elévülési idő [Art. 202. §].

Az OTP Bank a Program működtetése és a webáruház használata során bekért, szükséges személyes adatokat az Üzemeltetővel szerződéses kapcsolatban álló futárszolgálatnak átadja a Programszabályzatban vállalt, termék kiszállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében.

A személyes adatok Adóhatóság felé történő megküldése adattovábbításnak minősül, ami az adófizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A hozzájárulását valamennyi Felhasználó a termékek megrendelésekor leadott elektronikus nyilatkozat megtételével teheti meg.

Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Az Érintett – az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében a hozzájárulás minden esetben önkéntes és – az adatkezelés időtartama alatt – bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonásának szándékát az Adatkezelő elérhetőségei bármelyikén jelezheti. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett tiltakozhat az OTP Bank jogos érdekén alapuló adatkezelés ellen.

Amennyiben kérdéseket szeretne feltenni a személyes adatok kezeléséről; szeretné áttekinteni, helyesbíteni vagy frissíteni személyes adatait; vagy a személyes adatai törlését szeretné kérni a Grupo Marketinnova Hungría Kft. adatbázisából, kérjük, jelezze kérését az Adatkezelőnek.

Az Adatkezelő a kérelemre a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 1 hónapon belül írásban ad tájékoztatást.

Az érintett az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az adatkezelőhöz a 9. pontban meghatározott elérhetőségeken.

Az érintett továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (https://www.naih.hu/; székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Az adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. Az érintett a pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

2022. január 01.